Ikääntyneiden palveluista elinvoimaa Espooseen

Ikääntyneiden palveluista elinvoimaa Espooseen

Puheeni 7.12.2016 Espoon valtuustossa vuoden 2017 talousarvioon liittyen:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tiukassa talous tilanteessa ei ole mahdollista saada kaikkea, mitä toivoisimme. Nyt käsiteltävänä oleva talousarvioesitys ja neuvottelutulos pitää kuitenkin sisällään monia tärkeitä asioita.

Me vihreät haluamme pitää huolta kaupunkilaisten hyvinvoinnista tekemättä vastak-kainasetteluja ikääntyneiden, perheiden tai lasten välille.  Neuvottelutulokseen sisältyvä sosiaali- ja terveyspalveluihin esitetyistä kohtuuttomista 27,5 %  asiakas-mak-sujen korotuksista luopuminen on tärkeä asia niin ikääntyneille kuin monille muillekin sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäville.

Hyväksyimme syksyllä suunnitelman Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi, jossa keskeinen linjaus oli, että ikääntyneiden kotona asuminen on ensisijaista. Kotona asumisen ensisijaisuuden tulee näkyä myös palvelurakenteessa ja resursseissa. Neuvottelutuloksen lisäys vanhusten palveluihin mahdollistaa kotihoidon vahvistamisen. Hyväksyimme ikääntymisohjelmaa linjatessamme sen, että pitkäaikais-hoidon kattavuutta lasketaan ja omaishoidon sekä kotihoidon resursseja vahvistetaan. Meille vihreille on tärkeää, että toimimme hyväksymiemme periaatteiden mukaisesti myös rahaa jakaessamme, siksi lisämääräraha juuri kotihoitoon on perusteltua.

Hyväksymämme ikääntymissuunnitelma painottaa aiempaa enemmän hyvinvoinnin edistämistä, jossa kaupungin eri tahojen tehtävä on etenkin luoda mahdollisuuksia ja puitteita ikääntyneiden hyvinvointiin. On tärkeä muistaa, että hyvinvointia emme lisää vain resursseja paisuttamalla vaan on ymmärrettävä ikääntyneiden hyvinvointi sosiaali- ja terveyspalveluita laajempana kokonaisuutena.

Ikääntyneiden arjessa kotona selviämisen ongelmat liittyvät usein paljon muuhunkin kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämän hoivan saatavuuteen. Tarvitaan apua kodin askareisiin, siivoukseen, kodin ulkopuolella asiointiin ja ulkoiluun. Viime vuosina on alettu ymmärtää ikääntymisen merkitys myös muutenkin kuin ikääntymisongelmana, ikääntyvät tarvitsevat monenlaisia palveluita ja ikääntymisen ympärille voi kehittyä elinvoimaa tuottavaa palvelu- ja elinkeinotoimintaa.

Espoo on omassa toiminnassaan voimakkaasti kehittänyt ikääntyneiden palvelu-ohjausta, jossa keskiössä on neuvonta ja ohjaus, jossa ratkaisuja vanhusten arjen selviämiseen etsitään muustakin kun kaupungin palvelutarjonnasta. Tätä kehitystyötä ensivuodenkin talousarvion puitteissa jatkettava ja kaupungin tulee aktiivisesti etsiä kumppanuuksien kautta, esimerkiksi järjestötoimijoiden ja yritysten kanssa, tapoja tuottaa monialaisesti hyvinvointia edistäviä palveluita ikääntyneille. Kun yhä suurempi osa ikääntyneiden palveluista on muuta kuin kaupungin tuottamaa, pitää myös kehittää palvelusetelijärjestelmiä, jotka eivät aseta kaupunkilaisia eriarvoiseen asemaan hyvin-vointia tukevia palveluiden saamisessa sosioekonomisen aseman perusteella.

Työllisyyden edistämistoimet olisi saanut talousarvioissakin saada enemmän panos-tusta. Kun näin ei ole käynyt niin toivoisin, että kaupunki aktiiviesti kumppanuuksia hakien edistää työllisyyttä osana myös ikääntyneiden hyvinvoinnin turvaamista. Ikään-tyneiden palveluita ei pidä nähdä vaan menoeränä, vaan myös mahdollisuutena luoda alueellemme elinvoimaa. Tämä on mahdollista jos kaupunki toimiessaan aktiivisesti hyvinvoinnin mahdollistajana löytää myös keinoja uudenlaisten palveluinnovaatioiden kehittämiseen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *