Vaaliteemat 2012

Työssäni sosiaalityöntekijänä olen saanut arvokasta kokemusta espoolaisten arjesta ja toiveista kaupungin palveluita kohtaan. Uskon avoimeen keskusteluun, vuorovaikutukseen ja siihen, että huolella asioihin perehtymällä tehdään hyviä päätöksiä.  Työni kautta olen sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntija, mutta pienten lasten äitinä myös lapsiperheiden elämään liittyvät asiat ovat minulle läheisiä. Minulle tärkeitä arvoja ovat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, kaikkien ihmisten ihmisarvon kunnioittaminen, syrjinnän vastustaminen, suvaitsevaisuus, vastuullisuus ja luonnon kunnioittaminen. 

Kerron seuraavassa lyhyesti vaaliteemoistani Espoon kunnallisvaaleissa:

 

Hyvät ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat meille kaikille

Kaiken ikäisille kuntalaisille kuuluvat tasa-arvoiset, elämänkaareen ja tarpeisiin sopivat, riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja palvelut. Kuntalaisten omia voimavaroja ja osallistumista on tuettava ja kuntalaiset on otettava mukaan omien palveluidensa suunnitteluun.

Kunnallisessa toiminnassa ei pidä tehdä valintaa vanhusten, lasten tai muunikäisten hyvinvoinnin välillä. Kunnan palveluiden sisältöjä ja järjestämistapoja on kehitettävä. Tärkeintä ei ole tuottaako palvelut kunta vai yksityissektori, vaan huomio on kiinnitettävä laatuun ja kokonaistaloudellisuuteen. Kannatan palveluiden ostamista silloin, jos se parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta, eikä muodostu kunnan tuottamia palveluita kalliimmaksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat oleellinen osa kunnan peruspalveluita, enkä kannata niiden ulkoistamista kokonaan, koska palveluiden ostaminen aiheuttaa kunnalle kuluja valvonnan ja kilpailuttamisen osalta.

Vanhusten palveluihin laatua ja uusia palvelumuotoja

Ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluita on kehitettävä ja ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palveluita tarvitaan lisää. Palveluiden määrän lisääminen ei yksistään riitä, huomiota pitää kiinnittää palveluiden sisältöön ja niiden tuottamistapaan. Omaishoitajien työtä pitää tukea uudistaen omaishoidotuen järjestelmää sekä tarjoamalla nykyistä monimuotoisempia kotona hoitamista tukevia palveluita. Ikäihmisten toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemiseen tarvitaan liikunta- ja kulttuuripalveluita sekä enemmän päivä- ja ryhmätoimintaa.

 Päivähoitoon joustavuutta ja tukea lasten kotihoitoon

Päivähoitoon ja kotihoidon tukemiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta pienten lasten vanhemmilla olisi mahdollisuus yhteensovittaa työ- ja perhe-elämä. Pienten lasten vanhemille pitäsi mahdollistaa päivähoidon joustavilla ratkaisuilla nykyistä paremmin myös osa-aikainen työssäolo. Kotihoidon tuen Espoo-lisän poistaminen niitä perheiltä, joilla osa lapsista on päivähoidossa, ei tukenut monilapsisten perheiden mahdollisuuksia hoitaa lapsia kotona. Haluan korottaa Espoo-lisää ja kannatan sen maksamista kaikille niille perheille, joissa hoidetaan alle 3- vuotiasta kotona.

Palveluita kehittämällä Espoon talous kuntoon

Kunnan tärkein tehtävä on  huolehtia perupalveluista. Tulevaisuudessa palveluiden kysyntä kasvaa ja huolena on, kuinka verorahoitus riittää kasvavan palvelutarpeen  rahoittamiseen. Pelkkä palveluiden määrälliseen lisäämiseen perustuva toiminta ei ole kestävää. Ensisjaisesti täytyy kehittää palveluiden sisältöä ja järjestämistapaa. Luomalla uusia palvelumuotoja peruspalveluihin ja ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin vähennetään raskaampien ja kalliimpien palveluiden tarvetta. Yksityistämistä ja palveluiden liikelaitostamista pitää verrata kustannuksiltaan kaupungin omaan toimintaan ja valita laadultaan ja kustannuksiltaan järkevin tapa tuottaa palvelut.