Espoon catering

Espoon kaupunginvaltuusto päätti viime kokouksessaan elokuussa yhtiöittää Espoon palveluliikelaitosten Espoo cateringin kaupungin sisäiseksi ns. in house yhtiöksi. Vastustin päätösesitystä, joka oli strategisesti perusteeton ja työntekijöiden kannalta valitettava.

Puheeni valtuustossa 17.8.2015

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Espoo Catering -liikelaitoksen uudeksi organisointitavaksi esitetään kaupungin omistamaa in house –yhtiötä. Esitystä perustellaan lähinnä kahdella asialla: kuntalain ja kilpailulain muutoksilla sekä kaupungin taloudellisuus ja tuottavuus (TATU) ohjelman tavoitteilla.

Tarkastelen näiden perustelujen pitävyyttä.
Kuntalain ja kilpailulain mukaan se osa liikelaitosta, jossa toimitaan markkinoilla kilpailutilanteessa, tulee lopettaa tai yhtiöittää. Valmisteluaineistossa on kuitenkin sivuutettu kuntalain 127 §, jossa luetellaan yhtiöittämisvelvollisuutta koskevat poikkeukset.

Yhtiöittämisvelvollisuuden estämättä kunta voi hoitaa omana toimintanaan tehtävää, jos toiminnan on katsottava olevan vähäistä. Kunta voi tuottaa palveluja kunnan tai tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen perusteella, esimerkiksi henkilöstö ruokailua. (KuntaL 127 § 1 ja 6)

Cateringin osalta tämä merkitsee sitä, että on tarkasteltava ulkoista myyntiä tarkemmin. Ulkoinen myynti on listatekstin mukaan 2,18 milj. euroa eli vain noin 4,8 % liikevaihdosta. Tätä on jo sinänsä pidettävä kuntalain tarkoittamana vähäisenä toimintana.

Asia muuttuu vielä selkeämmäksi, kun tarkastellaan ulkoisen myynnin rakennetta. Suurin osa myynnistä on henkilöstöruokailua (1,5 milj. euroa). Tällöin muun vähäisen toiminnan osuudeksi jää vain 0,7 milj. euroa eli 1,5 % liikevaihdosta.

Ainoa johtopäätös tästä on, että lainsäädännön muutoksilla ei voida perustella tehtyä esitystä.

Entä sitten esityksen toinen perustelu: talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tavoitteet?

Ohjelmasuunnitelman mukaan pitää arvioida omistaja-tilaaja-tuottaja -rooleja ja nykyistä toimintamallia. Valmisteluaineisto keskittyy lähinnä vaihtoehtojen teknis-taloudellisiin oletuksiin. Sen sijaan strateginen pohdinta puuttuu, samoin yhtiöittämisen liittyminen kaupungin omistajapolitiikkaan.

Vaihtoehdot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Vaihtoehdot 1-3 keskittyvät ulkoisen myynnin eliminointiin. Vaihtoehtona 4 esitettyä yhtiöittämistä tulisi taas tarkastella in house vaihtoehtoa laajemmin. Muut kuin in house yhtiöittämismallit on jätetty arvioinnin ulkopuolelle.

Kysymysmerkiksi jää esitetyn vaihtoehto neljän in house-mallin järkevyys: kysynkin teiltä arvoisat kokoomuslaiset ja muut markkinatalouden kannattajat, mitä tekemistä in house yhtiöllä on markkinatalouden kanssa?

Osakeyhtiön tehtävänä on voiton tuottaminen ja arvon kasvattaminen. Yhtiöittäminen ei ole perusteltua kun yhtiön toiminta ei tähtää liiketaloudelliseen kannattavuuteen, tulorahoitus ei riitä investointeihin, eikä toiminta ei ole edes markkinaehtoista.

In house –yhtiön kannattavuuden parantaminen on vaikeaa, koska toiminta perustuu myyntiin yhdelle omistaja-asiakkaalle. Jos haetaan ratkaisua kaupungin tuotannon ja markkinoiden tuotannon väliseen kilpailuun ja tehokkuustavoitteisiin, ei in house yhtiö tuo ratkaisuja.

Taloudellisuuden ja tuottavuuden ,kehittämistä en vastusta tietystikään, mutta kaupungin perustehtävä ei ole säästäminen vaan palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Vaihtoehto 4 säästölaskelmat vaikuttavat fiktiivisiltä ja perustuvat säästöihin työntekijöiden palkoissa ja työehdoissa.
En voi olla sellaisen ehdotuksen takana joka perustuu säästöjen hakemiseen työntekijöiden selkänahasta. Espoon pitää olla reilu työnantaja.

Arvoisa puheenjohtaja:
Jos yhtiöittämiseen päädytään tulee sen olla ennakoiva strateginen valinta, eikä hallinnollinen reagointi toimintaympäristön oletettuihin vaateisiin. Esityksessä ei ole osoitettu selvää juridista perusteita sille, miksi Catering tulisi yhtiöittää.

Valmisteluaineistosta puuttuvat esimerkiksi yhtiön strategia, liiketoimintasuunnitelma, laskelmat liikevaihdon ja kulujen kehityksestä, Vasta näiden perusteella voitaisiin arvioida yhtiöittämisen vaikutuksia. Esityksessä ei ole osoitettu siis myöskään pitäviä taloudellisia perusteita sille, miksi Catering tulisi yhtiöittää.

En siis kannata esitystä yhtiöittämisestä. En ole valmis romuttamaan erittäin hyvin toimivaa liikelaitosta esitetyillä perusteilla.

Espoo cateringin organisointitavan tulee olla perusteltu, hyvin valmisteltu ja tärkein asia ei saa unohtua. Kaupungin ja meidän päättäjien tulee varmistua että tehtävällä päätöksellä mahdollistamme terveellisen ja kestävällä tavalla järjestelyn ateriatuotannon kuntalaisille.

_________________________________________________________

Puhuin myös kesäkuussa 2015 valtuustossa samasta aiheesta ennakoiden tulossa olevia huonoja päätöksiä:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Huhtikuun kuukausiraportti sisältää paljon huomionarvoista asiaa. Yksi näistä tärkeistä ja ajankohtaisesta asioista on Espoo catering. Pyydän teitä hyvät valtuutetut vilkaisemaan sivulta 29 cateringista raportoitua. Raportissa todetaan, että päätökset cateringin tulevaisuuden organisoinnista tehdään kesäkuussa.
Cateringin organisointitavan selvittäminen tuli ajankohtaiseksi kuntalain muututtua ja velvoitettua kuntaa yhtiöittämään toimintansa silloin, kun toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla. Kilpailuvirasto ja EUn: kannanotot ulkoisen myyntiin ovat osaltaan pakottaneet tarkastelemaan cateringin organisointia. Espoo catering ei toimi kilpailuilla markkinoilla, mutta harjoittaa ulkoista myyntiä mm eläkeläisaterioita myymällä.
Pari viikkoa sitten luottamushenkilöille ja Espoo cateringin työntekijöille on tiedotettu Espoo catering organisointiprojektin selvityksistä. Esille on nostettu 4 vaihtoehtoa cateringin toiminnan järjestämiseksi. Vaihtoehdoissa tarkastellaan vaihtoehtoina mm ulkoisen myynnin lopettamista, ulkoisen myynnin yhtiöittämistä tai kilpailuttamista mutta myös koko cateringin yhtiöittämistä kaupungin omistamaksi inhouse yhtiöksi. Vaihtoehtoja en tarkastele kovin perusteellisesti koska päätösesitystä ei vielä ole, mutta haluan kiinnittää huomion muutamaan asiaan.
Ensinnäkin huhtikuun kuukausi raportin mukaan Espoo catering liikelaitoksen tulos on positiivinen. Espoo cateringin johto ja henkilöstö on pystynyt viime vuosina parantamaan tuottavuutta merkittävästi. Catering tuottaa terveellistä ruokaa kouluihin, päiväkoteihin ja kaupungin laitoksiin kustannustehokkaasti. Cateringin potentiaalia kuvaavat paitsi talouden tunnusluvut myös toiminnan sisältö. Toimintaa on kehitetty tuotannonohjausta tehostamalla ja kehittämällä tuotannon laatua mm käyttämällä lähi- ja luomuruokaa ja kestävää elämäntapaa on edistetty ruokahävikkiä vähentämällä. Asiakastutkimusten mukaan asiakkaat ovat cateringin toimintaan tyytyväisiä.
Catering on siis hyvin toimiva liikelaitos. Vaikka toiminnan organisointia pitää tarkastella, ei pidä tehdä kiireeseen vedoten huonoja päätöksiä hyvin toimivan liikelaitoksen romuttamisesta.
Cateringin asiat tulevat siis pian päätöksentekoon. Me päättäjät tarvitsemme päätöstemme tueksi riittävät tiedot organisointivaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Cateringin organisoinnin uudistamisen päätavoite ei ole lähteä juoksemaan oletettujen, mahdollisesti hatariin laskelmiin perustuvien säästöjen perässä. Cateringin organisointia tarkastellaan siksi, että jatkossakin ateriat tuotetaan ravitsemussuositusten mukaisesti kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla.
Muutoksessa on huomioitava myös kaupungin rooli vastuullisena työnantajana. Tämä kaupunki ei tarvitse säästöjä , jotka raavitaan pienituloisten työntekijöiden palkkapusseista yhtiöittämishuumassa. Henkilöstö on huomioitava muutoksessa. Ei riitä että todetaan, että henkilöstöä on informoitu, varsinkaan jos infotilaisuudet järjestetään päivän varoitusajalla, niin kuin nyt on tehty, ilman että henkilöstöllä on tosiallista mahdollisuutta infotilaisuuksiin päästä.
Pyydän valtuutettuja myös muistamaan, että yhtiöitetyn cateringin toiminnasta ei raportoitaisi säännöllisesti meille valtuutetuille, koska yhtiöitetyn cateringin toimintaa ohjaa yhtiön hallitus ja osakeyhtiölaki, ei demokraattisesti valitut luottamushenkilöt.
Jään odottamaan kattavaa luotettavaa ja perusteellista tietoa päätöksenteon tueksi jotta kesän jälkeen tehtävillä cateringpäätöksillä turvaamme sen, että jatkossakin kaupungissa tarjoillaan hyvää ja terveellistä, vastuullisesti ja laadukkaasti tuotettua ruokaa, niin eläkeläisille kuin päiväkoteihin ja kouluihinkin.