Talousarviosta 2020

Puhe valtuustossa 4.12.19

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana olen erityisellä mielenkiinnolla tutkinut talousarvioesitykseen sisältyviä tavoitteita. Tavoitteissa tekeminen avautuu konkreettisemmaksi kun korkeissa pääluokissa kerrotut toimintamenoissa.

Asetamme siis jälleen talousarviossa toimialoille sitovia tavoitteita. Sitova tarkoittaa, että tavoite on pakko saavuttaa.  Sitovasta tavoitteesta ei ilman perusteita ja valtuustolta saatua ennakkolupaa voi eikä saa luopua. En kannata sellaista menettelyä, jossa valtuusto ensi vuoden lopulla taas ilman seurauksia hyväksyisi poikkeamia niihin tulostavoitteisiin, jotka eivät näytä toteutuvan. Jos sitovaksi asetettu tulotavoite ei toteudu, pitäisi sen johtaa toimenpiteisiin ja toimintatapojen korjaamiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen taloussuunnitelmassa todetaan riskinä, että kasvaviin asiakastarpeisiin ei pystyttäisi vastaamaan kehyksen puitteissa eikä tuottavuuden paraneminen ja toimintamallien kehittäminen riittäisi kompensoimaan kasvavaa kysyntää. Toiveet tuottavuuden kehittämiseen ovat erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa kovat, ottaen huomioon, että tuottavuustavoitteet eivät näyttäneet kuluvana vuonnakaan täyttyvän.  Kaupungin luottamus- ja virkatehtävät ovat vastuunalaisia ja tärkeitä
tehtäviä. Talousarvion tavoitteita ei aseteta turhaan. Työtä on runsaasti, että kukin taho saa kannettua oman vastuunsa tavoitteiden toteutumisesta vähintäänkin maaliin saakka.

Arvoisa puheenjohtaja,

Taloussuunnitelmassa mainitut sosiaali- ja terveystoimen painopisteet ovat oikeansuuntaisia. Painopisteissä toistuvat verbit kehitetään, panostetaan ja parannetaan. Asiakaskokemus ja eheät palvelupolut ovat tekemisen keskiössä.  Espoolaisen asukkaan kannalta tavoitteet ovat selvät: palveluita pitää saada riittävästi ja oikeaan aikaan: esimerkiksi lääkärille tulee päästä kun tarve, nyt eikä 21 päivän päästä.  Vanhusten hoivan pitää olla laadukasta ja oikea-aikaista terveyspalveluissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa, näin joitakin tärkeitä asioita nostaakseni. Olen erityisen tyytyväinen neuvottelutuloksen lisäykseen vanhusten kotihoitoon.
Kun puheenjohtajan nuija tänään kopsahtaa, kaikki tietävät, mitä ensi vuoden
aikana pitää tehdä. Toivon menestystä ja voimia ja työniloa kaikille vastuulliselle nyt hyväksyttävien tavoitteiden saavuttamisessa!